сегодня: 19 июля, четверг
карта сайта обратная связь расширенный поиск
 искать

Выпуск № 56 от 26 марта 2008 г.

 
Регистрация Вход
ПЕРВАЯ ПОЛОСА ВЛАСТЬ ПОЛИТИКА РЕГИОНЫ ЖИЗНЬ РЕКЛАМА ПАРТНЁРЫ КОНТАКТЫ ПОДПИСКА
Подписаться на наше издание через Интернет можно на сайте ГП "Пресса" www.presa.ua с помощью сервиса "Подписаться On-line"
Архив

  « Июль 2018 »  
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

  Главная / ПЕНСИИ / Кому i яка належить пенсiя

26.03.2008 , № 56 от 26 марта 2008 г.

“Кажуть, що з 01.01.2004 р., тобто з часу набрання чинностi Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування”, передбачалося проведення перерахунку соцiальної пенсiї. Це так?”

Надiя Гутник.

Київ.

Нi, шановна Надiє Іванiвно, не так.

Вiдповiдно до ст. 43 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування”, передбачено проведення перерахунку пенсiї за вiком, по iнвалiдностi, в разi втрати годувальника. За нормами цього закону не передбачено проведення перерахунку соцiальних пенсiй, тому розмiр соцiальної пенсiї з 01.01.2004 р. не змiнювався. На пiдставi постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 18.09.2004 р. № 1215 до соцiальної пенсiї було встановлено дотацiї i пенсiйна виплата стала складати 284,69 грн.

На пiдставi ст. 59 та с. 61 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 р.” Вам у перiод з 01.04.2005 р. по 31.12.2006 р. провадилась виплата рiзницi мiж державною соцiальною допомогою на догляд та соцiальною пенсiєю протягом 2005-2006 рокiв. Розмiр прожиткового мiнiмуму 2005 року становив 332 грн., а протягом 2006 року змiнювався — з 01.01.2006 р. становив 350 грн., з 01.04.2006 р. — 359 грн., з 01.10.2006 р. — 366 грн. Водночас змiнювався розмiр рiзницi мiж пенсiєю та державною соцiальною допомогою на догляд.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2007 рiк” з 01.01.2007 р. не передбачено вiдшкодування з Державного бюджету коштiв органам Пенсiйного фонду України на виплату рiзницi мiж розмiром державної соцiальної допомоги iнвалiдам з дитинства i дiтям-iнвалiдам та соцiальною пенсiєю. Тому Вам з 01.01.2007 р. виплачено лише соцiальну пенсiю.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України” передбачено, що 2008 року розмiр державної соцiальної допомоги вiдповiдно до Закону України “Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам” визначається, виходячи з прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, тобто без застосування рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму.

“На пiдставi яких документiв призначаються пенсiї за вiком на пiльгових умовах?”

Володимир Трубчанiн.

Костянтинiвка,

Донецька область.

Шановний Володимире Івановичу! Вiдповiдно до п. 20 постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 12.08.1993 р. № 637 “Про затвердження Порядку пiдтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсiй за вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записiв у нiй”, для пiдтвердження спецiального трудового стажу при призначеннi пенсiї за вiком на пiльгових умовах, приймаються уточнюючi довiдки пiдприємств, установ, органiзацiй або їхнiх правонаступникiв.

У довiдцi має бути вказано: перiод роботи, що зараховується до спецiального стажу; професiя або посада; характер виконуваної роботи; роздiл, пiдроздiл, пункт, найменування спискiв або їхнi номери, куди включається цей перiод роботи; первиннi документи за час виконання роботи, на пiдставi яких видана зазначена довiдка.

Довiдка повинна бути складена за формою, затвердженою постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 05.07.2006 р. № 920. Пiдтвердження пiльгового стажу роботи пiсля 21.08.1992 р. провадиться з урахуванням результатiв атестацiї робочих мiсць за умовами працi.

“Я отримую пенсiю як науковий працiвник. Чув, що 2008 року таким, як я, повиннi були зробити перерахунок пенсiї. Не зробили. Чому?”

Григорiй Мелешко.

Київ.

Шановний Григорiю Івановичу! Пере­рахунку Вашої пенсiї не зроблено не тому, що до Вас хтось поставився упереджено. Працiвники нашої сфери — люди уважнi, чуйнi. Вони дiють виключно так, як того вимагають закони.

Ви отримуєте пенсiю за вiком вiдповiдно до Закону України “Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть”. А Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 р. та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України” не передбачено з 01.01.2008 р. проведення перерахунку пенсiй, призначених вiдповiдно до Закону України “Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть”. Так розпорядився законодавець.

“У мене 36 рокiв страхового стажу. Яким чином нараховується мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком?”

Ірина Щедренко.

Київ.

Шановна Ірино Іллiвно! Ви отримуєте пенсiю за вiком вiдповiдно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування”. На пiдставi статтi цього закону мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком за наявностi у чоловiкiв 25, а у жiнок — 20 рокiв страхового стажу встановлюється у розмiрi прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом. За кожний повний рiк страхового стажу понад 25 рокiв чоловiкам i 20 рокiв жiнкам пенсiя за вiком збiльшується на 1 вiдсоток розмiру пенсiї, обчисленої вiдповiдно до статтi 27 цього закону, але не бiльш як на 1 вiдсоток.

Вiдповiдно до п. 4 ст. 35 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рiк”, з 01.01.2008 р. проведено перерахунок Вашої пенсiї, у зв’язку iз змiною розмiру прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть (470,00 грн.), та в зв’язку iз збiльшенням вартостi одного року страхового стажу з 01.01.2008 р. на 1,2 вiдсотка.

“Чи має право на пенсiю за вислугу рокiв завiдуюча бiблiотекою загальноосвiтньої школи?”

Марiя Весловська.

Тарутiно,

Одеська область.

Шановна Марiє Миколаївно! Вiдповiдно до ст.ст. 52, 54, 55 Закону України “Про пенсiйне забезпечення”, передбачено призначення пенсiй за вислугу рокiв окремим категорiям громадян, у тому числi працiвникам освiти, незалежно вiд вiку та при стажi роботи, що дає право на призначення даного виду не менше 25 рокiв. Право на пенсiю за вислугу рокiв визначається за Перелiком закладiв i установ освiти, охорони здоров’я та соцiального захисту i посад, робота на яких дає право на пенсiю за вислугу рокiв, затвердженим постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 4 листопада 1993 р. № 909 зi змiнами.

Пунктом 1 цього Перелiку передбаченi загальноосвiтнi навчальнi заклади, вiйськовi загальноосвiтнi навчальнi заклади, музичнi й художнi школи. Цим пунктом затверджено найменування посад, до яких вiдносяться учителi, логопеди, вчителi-логопеди, вчителi-дефектологи, викладачi, сурдопедагоги, тифлопедагоги, вихователi, завiдуючi та iнструктори слухових кабiнетiв, директори, завiдуючi, їхнi заступники з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої частини або роботи з виробничого навчання, завiдуючi навчальної i навчально-виховної частини, соцiальнi педагоги (органiзатори позакласної та позашкiльної виховної роботи з дiтьми), практичнi психологи, педагоги-органiзатори, майстри виробничого навчання, керiвники гурткiв, секцiй, студiй та iнших форм гурткової роботи.

Таким чином, правом на пенсiю за вислугу рокiв користуються тiльки особи, якi працювали саме на цих посадах у загальноосвiтнiх навчальних закладах, вiйськових загальноосвiтнiх навчальних закладах, музичних i художнiх школах. Посада завiдувача бiблiотекою у загальноосвiтньому навчальному закладi не передбачена, тому права на пенсiю за вислугу рокiв не дає.

“За яких умов призначається наукова пенсiя?”

Тетяна Соловйова.

Київ.

Шановна Тетяно Василiвно! Згiдно зi ст. 24 Закону України “Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть” пенсiя науковому працiвнику призначається при досягненнi пенсiйного вiку: чоловiкам — за наявностi стажу роботи не менше 25 рокiв, у тому числи стажу наукової роботи не менше 20 рокiв, жiнкам — за наявностi стажу роботи не менше 20 рокiв, у тому числi стажу наукової роботи не менше 15 рокiв.

Вичерпний перелiк посад наукових (науково-педагогiчних) працiвникiв державних пiдприємств, установ, органiзацiй, перебування на яких дає право на призначення пенсiї та виплату грошової допомоги у разi виходу на пенсiю вiдповiдно до Закону України “Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть”, затверджений постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 04.03.2004 р. № 257.

Пунктом 4 вищевказаної постанови передбачена посада: завiдуючого наукового структурного пiдроздiлу (вiддiлення, комплексу, центру, вiддiлу, лабораторiї, сектору, бюро, групи).

На пiдставi роз’яснення Мiнiстерства освiти i науки України вiд 11.01.2005 р. № 15/16 — 19 дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв у складi пiдприємства, установи, органiзацiї, яка спрямована на iнформацiйне (у тому числi з наукової, науково-педагогiчної, патентної, патентно-лiцензiйної iнформацiї), метрологiчне, економiчне (планово-економiчне) та iнше забезпечення, не може бути вiднесена до наукової дiяльностi.

Належнiсть структурних пiдроздiлiв до таких, що вiдповiдно до статуту пiдприємства, установи, органiзацiї та положення про цi пiдроздiли займаються науковою (науково-технiчною, науково-органiзацiйною) дiяльнiстю, має бути пiдтверджена вiдповiдно до чинного законодавства додатковою iнформацiєю про науковий характер роботи (положення про структурний пiдроздiл, науковi звiти тощо).

“Як призначаються достроковi пенсiї працiвникам залiзничного транспорту?”

Григорiй Лiманський.

Лозова,

Харкiвська область.

Шановний Григорiю Івановичу! Вiдпо­вiдно до статтi 13 Закону України “Про пенсiйне забезпечення”, пенсiї за вiком на пiльгових умовах призначаються за Списками № 1 i № 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, зайнятiсть у яких дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, затвердженими постановами Ради Мiнiстрiв СРСР, Кабiнету Мiнiстрiв СРСР та Кабiнету Мiнiстрiв України.

Пiдтвердження пiльгового стажу роботи пiсля 21.08.1992 р. провадиться з урахуванням результатiв атестацiї робочих мiсць за умовами працi. Вiдповiдно до п. “а” статтi 55 Закону України “Про пенсiйне забезпечення”, пенсiї за вислугу рокiв призначаються робiтникам локомотивних бригад, якi безпосередньо здiйснюють органiзацiю перевезень i забезпечують безпеку руху на залiзничному транспортi за Списками професiй i посад, затверджених постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд
12.101.1992 р. № 583.

 “Яким чином можна пiдтвердити перiод трудової дiяльностi з 1941 по 1948 рiк у колгоспi iм. Іллiча, якщо документи про трудову дiяльнiсть не збереглися?”

Андрiй Коваленко.

Марганець,

Днiпропетровська область.

Шановний Андрiю Михайловичу! Вiдпо­вiдно до пункту 2 постанови Кабiне­ту мiнiстрiв України “Про затвердження порядку пiдтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсiй за вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записiв у нiй”, вiд 12 серпня 1993 року № 637 зi змiнами у разi, коли документи про трудовий стаж не збереглися, пiдтвердження трудового стажу здiйснюється органами Пенсiйного фонду на пiдставi показань свiдкiв.

Вiдповiдно до пункту 17 вищезазначеного Порядку за вiдсутностi документiв про наявний стаж роботи та неможливостi їх одержання у зв’язку з воєнними дiями, стихiйним лихом, аварiями, катастрофами або iншими надзвичайними ситуацiями стаж роботи, який дає право на трудову пенсiю, встановлюється на пiдставi показань не менше двох свiдкiв, якi б знали заявника по спiльнiй роботi з ним на одному пiдприємствi, в установi, органiзацiї (у тому числi колгоспi) або в однiй системi.

З даного питання рекомендуємо Вам звернутися до органiв Пенсiйного фонду України за мiсцем проживання.

Надiя ВЕРНИГОРА,

начальник Головного управлiння

Пенсiйного фонду України у мiстi Києвi.

 


КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0
 
 
 
   
© Рабочая Газета, 2008-2010.
Кондиционеры в ногинске
Топовые модели! Кондиционеры с установкой! Качественно! Гарантия! Чистота
кондиционер-ногинск.рф
Окна Рехау
Пластиковые окна. Калькулятор стоимости окон. Пластиковые окна и двери
okna-rehau-ru.ru