сегодня: 24 июня, воскресенье
карта сайта обратная связь расширенный поиск
 искать

Выпуск № 141 от 25 сентября 2007 г.

 
Регистрация Вход
ПЕРВАЯ ПОЛОСА ВЛАСТЬ ПОЛИТИКА РЕГИОНЫ ЖИЗНЬ РЕКЛАМА ПАРТНЁРЫ КОНТАКТЫ ПОДПИСКА
Подписаться на наше издание через Интернет можно на сайте ГП "Пресса" www.presa.ua с помощью сервиса "Подписаться On-line"
Архив

  « Июнь 2018 »  
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

  Главная / КОМЕНТАРИИ / В. ШАПОВАЛ Центральна виборча комiсiя Постанова 22 вересня 2007 року № 473

25.09.2007 , № 141 от 25 сентября 2007 г.

Про скаргу кандидата в народнi депутати України Мартинюка А.І.,
включеного до виборчого списку Комунiстичної партiї України,
зареєстровану в Центральнiй виборчiй комiсiї 18 вересня 2007 року за № 21-36-8265

До Центральної виборчої комiсiї 18 вересня 2007 року надiйшла скарга кандидата в народнi депутати України Мартинюка Адама Івановича, включеного до виборчого списку Комунiстичної партiї України на позачергових виборах народних депутатiв України 30 вересня 2007 року, а 19 вересня 2007 року — уточнення до неї на порушення Комунiстичною партiєю України (оновленою) вимог Закону України “Про вибори народних депутатiв України” (далi — Закон) щодо проведення передвиборчої агiтацiї.

У скарзi суб’єкт звернення просить Цент­ральну виборчу комiсiю: “витребувати у телеканалiв ІСТV та УТ-1 записи вiдеоклiпiв вiд 16 вересня 2007 року та документи (договори), на пiдставi яких цi вiдеоклiпи транслювалися; визнати дiї Комунiстичної партiї України (оновленої) такими, що не вiдповiдають вимогам законодавства про вибори депутатiв, а саме порушують встановлений законом порядок ведення передвиборчої агiтацiї пiд час виборчого процесу, порушують виборчi права та законнi iнтереси суб’єкта виборчого процесу, перешкоджають шляхом обману громадян України у вiльному формуваннi своєї волi та її вiльному виявленнi при голосуваннi; поновити порушенi виборчi права та законнi iнтереси суб’єкта виборчого процесу та громадян України, а саме — заборонити трансляцiю зазначених вiдеоклiпiв iз передвиборчою агiтацiєю Комунiстичної партiї України (оновленої) — суб’єкта оскарження; винести попередження суб’єкту оскарження та її керiвнику; звернутися до вiдповiдних правоохоронних органiв (органiв внутрiшнiх справ) для перевiрки та реагування вiдповiдно до законiв на вказанi у скарзi факти перешкоджання з боку Комунiстичної партiї України (оновленої) вiльному здiйсненню громадянами свого виборчого права шляхом обману”.

Викладенi у скарзi вимоги суб’єкт звернення зi скаргою обґрунтовує тим, що 16 вересня 2007 року в ефiрi телеканалу ІСТV о 17 год. 31 хв. та телеканалу УТ-1 о 21 год. 20 хв. транслювалися матерiали передвиборчої агiтацiї суб’єкта оскарження, якi мiстять вiдеозапис заходiв, якi проводилися Комунiстичною партiєю України iз застосуванням її символiки та за участю членiв та керiвникiв Комунiстичної партiї України. При цьому зазначений вiдеоматерiал не вiдображав заходiв, якi б проводилися самим суб’єктом оскарження, а мiстив друкований текст, який закликав голосувати за Комунiстичну партiю України (оновлену), включену до виборчого бюлетеня пiд № 1, iз використанням символiки Комунiстичної партiї України, а також аудiозаклик голосувати саме за суб’єкта оскарження.

Крiм того, суб’єкт звернення зi скаргою стверджує, що використання в передвиборчiй агiтацiї суб’єкта оскарження вiдеозапису заходiв, якi проводилися Комунiстичною партiєю України, та її символiки, зареєстрованої належним чином, є обманом виборцiв, оскiльки воно спрямоване на формування у громадян України хибної думки, що зазначенi заходи проводилися саме суб’єктом оскарження, а не Комунiстичною партiєю України.

Комунiстичною партiєю України 19 вересня 2007 року надiслано уточнення до скарги, що розглядається, в яких суб’єкт звернення зi скаргою наголошує на змiстi закадрового тексту вiдеоклiпу у формi передвиборчої агiтацiї Комунiстичної партiї України (оновленої), а саме: “партiї, якi пройшли в парламент пiд прапорами комунiзму та соцiалiзму ... промiняли “Капiтал” Маркса на бруднi, залитi кров’ю капiтали мафiї, вони обiцяли боротись за росiйську мову та не пускати НАТО до України а, пробравшись до влади, борються тiльки за наповнення доларами власних кишень”.

На виконання вимог частини одинадцятої статтi 108, частини другої статтi 109 Закону копiї зазначеної скарги та доданих до неї документiв Центральною виборчою комiсiєю передано суб’єкту оскарження та повiдомлено про передбачене Законом право подати Центральнiй виборчiй комiсiї письмовi пояснення по сутi скарги.

Центральною виборчою комiсiєю вiдповiдно до частини другої статтi 109 Закону листами вiд 18 вересня 2007 року надiслано також запити до Першого нацiонального телеканалу (УТ-1) та телеканалу ІСТV з вимогою надати вiдеозапис зазначеного у скарзi матерiалу передвиборчої агiтацiї.

До Центральної виборчої комiсiї 20 вересня 2007 року надiйшли пояснення Ко­мунiстичної партiї України (оновленої), у яких вказано, що партiя при створеннi передвиборчого вiдеоклiпу використовувала матерiали зi свого партiйного архiву. Крiм того, їх партiйною символiкою є прапор червоного кольору, який затверджений Мiнiстерством юстицiї України.

Також суб’єкт оскарження стверджує, що у сюжетi вiдеоклiпу не згадується Ко­му­нiстична партiя України, тим бiльше прiзвище Мартинюка  А.І., а отже, суб’єкт оскарження не посягає на гiднiсть членiв Комунiстичної партiї України i не вчиняє дiй, що перешкоджають вiльному формуванню та вiльному виявленню волi виборцiв. У вiдеоклiпi також вiдсутнi кадри щодо застосування насильства, погроз, обману, пiдкупу та iнших дiй, якi б перешкоджали вiльному формуванню волi виборцiв.

До Центральної виборчої комiсiї 19 вересня 2007 року надiйшли вiдеоматерiали Першого нацiонального телеканалу (УТ-1) та телеканалу ІСТV, якi мiстять передвиборчу агiтацiю Комунiстичної партiї України (оновленої), та копiї угод, укладених мiж вказаними засобами масової iнформацiї та суб’єктом оскарження в особi Розпорядника поточних рахункiв виборчого фонду Комунiстичної партiї України (оновленої), про надання послуг щодо розмiщення матерiалiв передвиборчої агiтацiї.

Розглянувши скаргу, пояснення суб’єкта оскарження, а також матерiали, надiсланi Першим нацiональним телеканалом (УТ-1) та телеканалом ІСТV, Центральна виборча комiсiя встановила.

Вiдповiдно до пункту 1 частини першої статтi 103 Закону суб’єктом звернення зi скаргою, що стосується процесу виборiв народних депутатiв України, може бути, зокрема, кандидат у народнi депутати України.

Мартинюк Адам Іванович зареєстрований кандидатом у народнi депутати України Комунiстичної партiї України постановою Центральної виборчої комiсiї вiд 6 серпня 2007 року № 70, а отже, є належним суб’єктом звернення зi скаргою.

Згiдно з пунктом 5 частини першої статтi 104 Закону скарга, що стосується призначення, пiдготовки i проведення виборiв народних депутатiв України, з урахуванням особливостей, встановлених статтями 111—115 Закону, може бути подана вiдповiдним суб’єктом звернення зi скаргою на рiшення, дiю чи бездiяльнiсть iншого суб’єкта виборчого процесу вiдповiдно до статтi 12 цього Закону.

Комунiстична партiя України (оновлена) висунула кандидатiв у народнi депутати України 18 серпня 2007 року на VII з’їздi цiєї партiї, вiдтак набула статусу суб’єкта виборчого процесу з позачергових виборiв народних депутатiв України 30 вересня 2007 року.

Статтею 113 Закону встановлено, що кандидат у депутати може оскаржити рiшення чи дiї партiї (блоку), об’єднання громадян, її (його) посадової особи чи повноважного представника, що стосуються виборчого процесу, крiм тих рiшень чи дiй, якi вiдповiдно до закону, статуту (положення) об’єднання громадян належать до його внутрiшньої органiзацiйної дiяльностi або його виключної компетенцiї. Скарга подається до вiдповiдної окружної виборчої комiсiї чи до Центральної виборчої комiсiї або до суду.

Таким чином, розгляд скарги кандидата у народнi депутати України Мартинюка А.І. на дiї Комунiстичної партiї України (оновленої) належить до повноважень Центральної виборчої комiсiї.

Вiдповiдно до частини третьої статтi 66 Закону полiтична реклама — це одна iз форм передвиборчої агiтацiї, оплачена за рахунок коштiв виборчих фондiв партiй (блокiв), розмiщена за допомогою рекламних засобiв, яка спонукає виборцiв голосувати за або проти певного суб’єкта виборчого процесу.

Центральною виборчою комiсiєю встановлено, що розповсюдження вiдеоматерiалу в ефiрi телеканалу ІСТV о 17 год. 31 хв. та Першого нацiонального телеканалу (УТ-1) о 21 год. 20 хв. здiйснювалося на пiдставi договорiв вiдповiдно вiд 5 вересня 2007 року № ДГ-890 та вiд 6 вересня 2007 року № 740-29 про надання ефiрного часу для розмiщення матерiалiв передвиборчої агiтацiї у формi полiтичної реклами за рахунок коштiв виборчого фонду партiї (блоку).

Отже, зазначений вiдеоматерiал є полiтичною рекламою Комунiстичної партiї України (оновленої).

Першим нацiональним телеканалом (УТ-1) та телеканалом ІСТV вiдповiдно до вимог частини другої статтi 109 Закону Центральнiй виборчiй комiсiї надано вiдеоматерiал передвиборчої агiтацiї Комунiстичної партiї України (оновленої), який транслювався в ефiрi цих телеканалiв.

У вказаному вiдеоматерiалi на фонi напису “Комунiстична партiя України (оновлена) № 1” послiдовно змiнюються кадри, якi вiдображають, зокрема, збори громадян з використанням символiки Комунiстичної партiї України, а також покладення квiтiв за участю суб’єкта звернення зi скаргою. Все це вiдображалося у супроводi закадрового тексту: “Партiї, якi пройшли у парламент пiд прапорами комунiзму та соцiалiзму, зганьбили своє iм’я зрадою. Вони промiняли “Капiтал” Маркса на бруднi, залитi кров’ю капiтали мафiї. Вони обiцяли боротись за росiйську мову i не пускати НАТО до України, а пробравшись до влади, — борються тiльки за наповнення доларами власних кишень. Скажiть “НІ” перевертням та зрадникам. Голосуйте за справжнiх комунiстiв”.

Згiдно з частинами першою, другою та третьою статтi 109 Закону, доказами, на пiдставi яких виборча комiсiя встановлює наявнiсть чи вiдсутнiсть обставин, що обґрунтовують вимоги i заперечення скаржника, суб’єкта оскарження чи заiнтересованих осiб, та iншi обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги, можуть бути, зокрема, письмовi документи i матерiали (в тому числi електроннi), якi мiстять вiдомостi про обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги.

Докази виборчiй комiсiї надають суб’єкт звернення зi скаргою, суб’єкт оскарження та заiнтересованi особи. В разi, якщо суб’єкт звернення зi скаргою, суб’єкт оскарження чи заiнтересована особа не надасть докази для пiдтвердження обставин, на якi вiн посилається, виборча комiсiя вирiшує справу на основi наявних доказiв.

Вiдповiдно до письмових пояснень суб’єкта звернення зi скаргою на дiї Комунiстичної партiї України протягом усього часу її дiяльностi були спрямованi на протидiю вступу України до НАТО та “боротьбу за росiйську мову”, про що свiдчить внесення на розгляд Верховної Ради України народними депутатами — членами фракцiї Комунiстичної партiї України проекту Закону України “Про гарантування вiльного розвитку, використання i захисту росiйської мови, а також регiональних мов або мов меншин в Українi”. Крiм того, у поясненнях зазначається, що Комунiстична партiя України проводила акцiї проти навчань НАТО в Криму, Одесi та Києвi, а також лiдер цiєї партiї заявляв про необхiднiсть створення мiжфракцiйної групи “Анти-НАТО”.

Також суб’єктом оскарження не надано доказiв, що дiяльнiсть Комунiстичної партiї України або її членiв має вiдношення до мафiозних або кримiнальних капiталiв.

Разом з тим, згiдно з частиною третьою статтi 277 Цивiльного кодексу України, негативна iнформацiя, поширена про особу, вважається недостовiрною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного.

З огляду на викладене, з матерiалiв передвиборчої агiтацiї Комунiстичної партiї України (оновленої), якi транслювалися на Першому нацiональному телеканалi (УТ-1) та телеканалом ІСТV вбачається поширення завiдомо недостовiрної iнформацiї, зокрема про Комунiстичну партiю України та кандидата в народнi депутати України Мартинюка А.І., який також є одним iз керiвникiв цiєї партiї.

Згiдно з частиною дев’ятою статтi 71 Закону забороняється розповсюдження завiдомо недостовiрних або наклепницьких вiдомостей про партiю (блок) — суб’єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати.

Частиною шостою статтi 110 Закону визначено, що суб’єкт розгляду скарги, встановивши, що рiшення, дiї чи бездiяльнiсть не вiдповiдають законодавству про вибори депутатiв, задовольняє скаргу.

Таким чином, вимоги суб’єкта звернення зi скаргою в частинi визнання дiй Комунiстичної партiї України (оновленої) такими, що не вiдповiдають вимогам законодавства про вибори депутатiв, а саме порушують обмеження щодо проведення передвиборчої агiтацiї, виборчi права та законнi iнтереси суб’єкта виборчого процесу, пiдлягають задоволенню.

У зв’язку iз цим способом поновлення порушених прав Комунiстичної партiї України є заборона транслювання вiдеоролику з оскаржуваним сюжетом у засобах масової iнформацiї.

Центральною виборчою комiсiєю також встановлено, що порушення вимог частини дев’ятої статтi 71 Закону допущено Комунiстичною партiєю України (оновленою), а не її керiвником.

За таких обставин у Центральної виборчої комiсiї вiдсутнi правовi пiдстави для винесення попередження керiвнику Комунiстичної партiї України (оновленої).

Разом з тим пунктом 5 частини четвертої статтi 64 Закону визначено, що Центральна виборча комiсiя оголошує, зокрема, партiї попередження, що оприлюднюється в загальнодержавних засобах масової iнформацiї, у разi порушення партiєю обмежень щодо проведення передвиборчої агiтацiї.

З огляду на вищезазначене, вимоги суб’єкта звернення зi скаргою в частинi оголошення попередження суб’єкту оскарження пiдлягають задоволенню.

Одночасно Центральна виборча комiсiя не вбачає пiдстав, передбачених Законом, для звернення до вiдповiдних правоохоронних органiв.

Враховуючи викладене, вiдповiдно до статтi 12, пункту 5 частини четвертої статтi 64, частини третьої статтi 66, частини дев’ятої статтi 71, пункту 1 частини першої статтi 103, пункту 5 частини першої статтi 104, частини одинадцятої статтi 108, частин першої, другої та третьої статтi 109, частини шостої статтi 110, статтi 113 Закону України “Про вибори народних депутатiв України”, частини третьої статтi 277 Цивiльного кодексу України та керуючись статтями 12, 13, частиною четвертою статтi 14, статтею 15, пунктом 19 статтi 19 Закону України “Про Центральну виборчу комiсiю”, Центральна виборча комiсiя постановляє:

1. Скаргу кандидата в народнi депутати України Мартинюка Адама Івановича задовольнити частково.

2. Визнати дiї Комунiстичної партiї України (оновленої) такими, що не вiдповiдають вимогам Закону України “Про вибори народних депутатiв України”, в частинi порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агiтацiї.

3.3 метою поновлення порушених прав та законних iнтересiв Комунiстичної партiї України заборонити Комунiстичнiй партiї України (оновленiй) використовувати вiдеоролики з оскаржуваним сюжетом у своїй передвиборчiй агiтацiї.

4. Оголосити попередження Комунiстичнiй партiї України (оновленiй).

5. У задоволеннi решти вимог скаржника вiд­мовити.

6. Цю постанову надiслати загальнодержавним телерадiоорганiзацiям, кандидату в народнi депутати України Мартинюку А.І. та видати представнику Комунiстичної партiї України (оновленої) в Центральнiй виборчiй комiсiї з правом дорадчого голосу.

7. Цю постанову оприлюднити в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр”.

Голова Центральної виборчої комiсiї

 


КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0
 
 
 
   
© Рабочая Газета, 2008-2010.