№ 51 от 07 апреля 2006 г.

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

Фонду загальнообов’язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття у 2005 роцi

Дiяльнiсть виконавчої дирекцiї Фонду загально­обов’язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття у 2005 роцi була спрямована на реалiзацiю чинного законодавства щодо забезпечення соцiального захисту населення вiд безробiття, зокрема Державної програми зайнятостi населення на 2005 рiк, пiдвищення ефективностi та якостi обслуговування громадян України в перiод пошуку ними роботи.

Звiт про дiяльнiсть Фонду загальнообов’язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття (далi Фонд) у 2005 роцi затверджений на правлiннi Фонду, яке вiдбулося 16 лютого 2006 року.

Станом на 1 сiчня 2006 року у сформованому реєстрi платникiв страхових внескiв до Фонду облiковується всього 1075566  суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi повиннi сплачувати страховi внески до нього, з них роботодавцiв — 1064282 юридичних i фiзичних осiб (99% загальної чисельностi платникiв) та осiб, якi беруть участь у страхуваннi на випадок безробiття на добровiльних засадах — 11284 (1%). Питома вага платникiв страхових внескiв, якi сплачують їх, до загальної кiлькостi платникiв, що перебувають на облiку у державнiй службi зайнятостi, без врахування роботодавцiв, якi не сплачують внески з вищевказаних причин, в цiлому становить 82,3 вiдсотка.

У 2005 роцi доходи Фонду, враховуючи перехiдний залишок 2004 року, склали
2769689,8 тис. гривень. Для соцiального захисту працiвникiв, що вивiльняються у зв’язку з виведенням з експлуатацiї Чорнобильської АЕС, iз Державного бюджету України надiйшло коштiв у сумi 407,0 тис. грн. та 544,1 тис. грн. на вiдшкодування додаткових витрат Фонду у зв’язку з реформуванням Збройних сил України. Фiнансування надання соцiальних послуг та матерiального забезпечення безробiтних з числа незастрахованих осiб вiдповiдно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рiк” здiйснювалося на 99,5 вiдсотка за рахунок коштiв Фонду.

Протягом 12 мiсяцiв 2005 року працiвниками державної служби зайнятостi — робочих органiв виконавчої дирекцiї Фонду проведено
78 889 перевiрок щодо правильностi та своєчасностi нарахування i перерахування страхових внескiв на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування на  випадок безробiття, що на 4752 перевiрки бiльше порiвняно до вiдповiдного перiоду минулого року. Із загальної кiлькостi проведених перевiрок виявлено порушень у 15192 суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi. За результатами цих перевiрок нараховано фiнансових та штрафних санкцiй на суму 13185,1 тис. гривень. 

Послугами страхової системи на випадок безробiття користується значна частина громадян, якi не мають роботи, шукають її, а також тi громадяни, якi бажають змiнити роботу. Так, чисельнiсть безробiтних (визначених за даними вибiркових обстежень домогосподарств з питань економiчної активностi населення за методологiєю МОП) у середньому за 9 мiсяцiв 2005 року становила 1,6 млн. осiб, а рiвень безробiття в середньому склав 7,0% до економiчно активного населення у працездатному вiцi. Понад двi третини реальних безробiтних (71,5%) за 9 мiсяцiв 2005 року скористалися послугами державної служби зайнятостi.

Всього протягом 2005 року соцiальнi послуги та матерiальне забезпечення вiдповiдно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття” були наданi 2,9 млн. незайнятим особам, якi перебували на облiку в державнiй службi зайнятостi як виконавчiй дирекцiї Фонду. Серед них застрахованi особи становили 86,0%, незастрахованi — 13,2%, особи, виплати яким було призначено згiдно iз Законом України “Про зайнятiсть населення” — 0,8%.

Вiдповiдно до прiоритетних напрямiв дiяльностi та основних параметрiв бюджетної програми Фонду на 2005 рiк забезпечено збiльшення обсягiв охоплення незайнятих громадян активними формами соцiальної пiдтримки.

З метою розширення можливостей працевлаштування безробiтних забезпечено збiльшення банку вакансiй. Потреба пiдприємств, установ та органiзацiй у працiвниках у 2005 роцi становила 2415,6 тис. осiб. Кiлькiсть зареєстрованих вакансiй станом на кiнець 2005 року у порiвняннi з даними на початок року зросла на 12 вiдсоткiв.

На вiльнi та новостворенi робочi мiсця працевлаштовано 1049,8 тис. осiб, що на 6,7% бiльше, нiж у 2004 роцi.

Протягом року праце­влаштовано шляхом надання дотацiй роботодавцям 43,1 тис. осiб, iз них 4,5 тис. — незастрахованих осiб. У загальнiй чисельностi безробiтних, якi працювали на таких робочих мiсцях, жiнки становили 53,8%, молодь у вiцi до 28 рокiв — 23,6%, особи з числа сiльського населення — 26,0%.

У 2005 роцi чисельнiсть безробiтних, яким в установленому порядку було одноразово виплачено допомогу по безробiттю для зайняття пiдприємницькою дiяльнiстю, становила 50,5 тис. осiб. Середнiй розмiр виплати цiєї допомоги на одного безробiтного склав 2952 грн. проти 2123 грн. у 2004 роцi. Основними напрямами органiзацiї пiдприємницької дiяльностi безробiтних завдяки отриманню одноразової допомоги по безробiттю є сiльське господарство (фермерство, птахiвництво, тепличне господарство), торгiвля, пошив одягу, автосервiс, транспорт­нi послуги тощо.

Практика показала, що це реальнi резерви збiльшення робочих мiсць, зокрема для розширення сфери прикладання працi жiнок та мешканцiв села. У минулому роцi в загальнiй чисельностi безробiтних, якi одержали таку допомогу, майже кожна друга була жiнка, бiльш нiж кожен четвертий — молода особа до 35 рокiв або з числа сiльського населення. Всього у 2005 роцi пiдприємницьку дiяльнiсть здiйснювали 125,4 тис. осiб, якi одержали одноразову допомогу по безробiттю на цi цiлi протягом останнiх двох рокiв. З них зареєстрували припинення пiдприємницької дiяльностi у звiтному перiодi 12,7 %.

У 2005 роцi за направленнями робочих органiв виконавчої дирекцiї Фонду професiйне навчання проходило 193,3 тис. безробiтних, що на 4,8% бiльше, нiж у 2004 роцi. З числа незастрахованих осiб професiйне навчання проходили 41,9 тис. осiб. Навчання проводилося за 568 професiями та спецiальностями, що користуються попитом на ринку працi.

Головним акцентом у роботi щодо органiзацiї професiйного навчання безробiтних було навчання на замовлення роботодавцiв пiд конкретнi робочi мiсця, розширення навчання за iндивiдуальними навчальними планами та програмами. Рiвень працевлаштування безробiтних, якi навчалися безпосередньо на виробництвi, пiд замовлення роботодавцiв, склав бiльше 90 вiдсоткiв.

Протягом 2005 року обл­держадмiнiстрацiями за поданням центрiв зайнятостi — робочих органiв виконавчої дирекцiї Фонду були органiзованi громадськi роботи, в яких взяли участь 419,2 тис. незайнятих осiб, зареєстрованих у державнiй службi зайнятостi, у тому числi — 23,4 тис. незастрахованих осiб. Цi роботи органiзовувалися у сiльському господарствi, промисловостi, житлово-комунальному господарствi, у торгiвлi та громадському харчуваннi, будiвництвi тощо. Безробiтнi брали участь у вiдбудовi iсторико-архiтектурних пам’ятникiв, виконували пiдсобнi роботи на будiвництвi або ремонтi об’єктiв соцiальної сфери. Крiм того, громадськi роботи проводились у таких напрямах, як: благоустрiй територiй шкiл, лiкарень, збирання врожаю, ремонт шкiл, дитячих садкiв, впорядкування населених пунктiв, допомога одиноким громадянам у ремонтi житла та господарських будiвель, заготiвля палива, обробка присадибних дiлянок тощо. Продовжувалася спiвпраця з територiальними центрами управлiння працi та соцiального захисту населення, обласними органiзацiями Товариства Червоного Хреста України щодо залучення безробiтних, у яких закiнчилась виплата допомоги по безробiттю, до оплачуваних громадських робiт з надання побутових, медико-соцiальних послуг одиноким непраце­здатним громадянам похилого вiку та iнвалiдам.

Одним з головних видiв iнформацiйних та консультацiйних послуг у 2005 роцi було здiйснення профорiєнтацiйного та профконсультацiйного обслуговування громадян, проведення семiнарiв (семiнари для роботодавцiв та безробiтних, семiнари з пошуку роботи та орiєнтацiї на пiдприємницьку дiяльнiсть, семiнари-тренiнги тощо). Ця робота була спрямована на iнформування незайнятих громадян про стан ринку працi, професiї, що користуються попитом, на сприяння їх свiдомому вибору професiї, необхiдної на ринку працi та яка вiдповiдає потребам особистостi, професiйного навчання, започаткування власної справи тощо. Продовжено роботу щодо методичного та iнформацiйного забезпечення профорiєнтацiйної роботи, iнформацiйних секторiв центрiв зайнятостi, впровадження технологiї надання профорiєнтацiйних послуг, вiдбувалося подальше збiльшення обсягiв профiнформування безробiтних.

Всього протягом 2005 року консультацiйнi послуги були наданi 733,6 тис. незайнятим особам, профорiєнтацiйнi послуги —  2305,2 тис. незайнятим особам. У цiлому у 2005 роцi було проведено рiзнi за змiстом i формою семiнари для безробiтних, до яких були залученi 1505,2 тис. учасникiв, що на 10,4% бiльше, нiж у попередньому роцi.

Здiйснювалися заходи щодо посилення мотивацiї до працi безробiтних, особливо у випадках родинного та тривалого безробiття. У семiнарах з технiки самостiйного пошуку роботи, на яких безробiтнi навчались аналiзу пропозицiй роботи, методам i прийомам подання себе роботодавцям, подолання помилок у спiвбесiдах при працевлаштуваннi. У цих заходах у 2005 роцi брали участь понад 318 тис. осiб.

Збiльшено обсяги проведення семiнарiв iз орiєнтацiї безробiтних на пiдприємницьку дiяльнiсть, у тому числi у сiльськiй мiсцевостi. Участь у таких заходах брали 216,5 тис. безробiтних (на 21,0% бiльше, нiж у 2004 роцi), з яких 50,5 тис. отримали одноразову допомогу для органiзацiї пiдприємництва.

Впродовж 2005 року вiдбувалось впровадження ЄІАС в усiх регiонах України, що забезпечило пiдвищення якостi надання соцiальних послуг безробiтним. Станом на 01.01.2006 року в системi працювало 663 центри зай­нятостi. Розроблено органiзацiйно-технiчнi заходи щодо забезпечення технiчного захисту iнформацiї у Єдинiй iнформацiйно-аналiтичнiй системi та здiйснено окремi заходи захисту iнформацiї в Єдинiй iнформацiйно-аналiтичнiй системi та програмного забезпечення Системи електронного цифрового пiдпису Державної служби  зайнятостi України, якi є реалiзацiєю єдиної полiтики iнформацiйної безпеки в Державному центрi зайнятостi України у вiдповiдностi до нормативних та законодавчих актiв України у сферi захисту iнформацiї.

Впроваджена в усiх регiональних центрах зайнятостi синхронiзацiя та передача даних на державний рiвень. Це дало змогу значно розширити iнформацiйний простiр. Крiм того, дiє загальнодержавний Інтернет-портал державної служби зайнятостi — виконавчої дирекцiї Фонду, який мiстить єдиний по Українi банк вакансiй i дає змогу громадянам здiйснювати пошук роботи, а роботодавцям — претендентiв для наймання на роботу (iнформацiю про шукачiв роботи).

Протягом 2005 року в середньому на мiсяць допомогу по безробiттю отримували 606,4 тис. осiб. Середнiй розмiр допомоги по безробiттю становив 172,6 гривнi проти 132 грн. у 2004 роцi. У застрахованих осiб, якi одержували допомогу з урахуванням страхового стажу та заробiтної плати, середнiй розмiр допомоги становив 202,9 гривнi.

З метою поступового наближення мiнiмального розмiру допомоги по безробiттю до прожиткового мiнiмуму правлiнням Фонду у 2005 роцi збiльшено розмiр мiнiмальної допомоги по безробiттю до 108 гривень, що на 22,3% перевищує розмiр вiдповiдної допомоги у 2004 роцi та вiдповiдає 23,8% вiд прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб. Для окремих категорiй застрахованих осiб встановлено пiдвищений розмiр мiнiмальної допомоги, який протягом 2005 року збiльшувався разом iз пiдвищенням мiнiмальної заробiтної плати та з 1 вересня 2005 року складав 150 гривень, або 45,2% мiнiмальної заробiтної плати.

Протягом 2005 року вiдповiдно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття” фiнансування за рахунок коштiв Фонду виплат матерiального забезпечення та надання соцiальних послуг застрахованим особам у випадках, визначених зазначеним Законом, i незастрахованим особам, якi не мають заробiтку внаслiдок втрати роботи з незалежних вiд них обставин та зареєстрованi в установленому порядку як безробiтнi, здiйснювалися у повному обсязi.

Вiдповiдно до бюджету Фонду на 2005 рiк видаткова частина була затверджена у сумi 2 796 246,1 тис. гривень. Усього касовi видатки Фонду у 2005 роцi (з врахуванням резерву Фонду) склали
2494745,7 тис. грн., або 89,2% передбаченого у бюджетi. З них на фiнансування матерiального забезпечення та соцiальних послуг спрямовано 73,3%, розвиток iнформацiйно-довiдкової системи обслуговування громадян — 2,4%, вiдшкодування Пенсiйному Фонду витрат, пов’язаних iз достроковим виходом на пенсiю, — 6,5%, утримання та забезпечення дiяльностi виконавчої дирекцiї та її робочих органiв, ІПК, управлiння Фондом — 15,0%, видатки на створення умов для прийому громадян та надання послуг робочими органами виконавчої дирекцiї Фонду — 2,8%. Резерв Фонду складав 1,2%.

На фiнансування надання соцiальних послуг та матерiального забезпечення безробiтним з числа незастрахованих осiб використано
119 387,6 тис. гривень, у т.ч. на виплату допомоги по безробiттю 51559,3 тис. гривень.

Виконавча дирекцiя Фонду загальнообов’язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття.